سامانه ملی کارآموزی

قابل توجه دانشجویانی که واحد کارآموزی را اخذ نموده اند :

1. درخواست خود را در سایت زیر ثبت نمایید.

  http://karamouz.irost.org

2. پرینت انتخاب واحد خود را به مدیر ارتباط با صنعت واحد تحویل دهید