اطلاعیه بسیار مهم : تمدید انتخاب واحد

با عنایت به اجرای سامانه آموزشی یکپارچه و سیستم متمرکز ثبت نام و برقراری امکان  ثبت نام اینترنتی طبق تقویم آموزشی از طرف سازمان مرکزی، به اطلاع آندسته از دانشجونیکه تاکنون موفق به ثبت نام و انتخاب واحد نشده اند می رساند ؛آخرین مهلت انتخاب واحد تا تاریخ 96/11/22 می باشد و در زمان حذف و اضافه امکان انتخاب واحد وجود نخواهد داشت و تمدید زمان ثبت نام توسط واحد دانشگاهی میسر نخواهد بود.
                                                                 
                                                                                                                                                                       اداره آموزش