اطلاعیه بسیار مهم : مهلت پایانی انتخاب واحد تا ساعت 24 یکشنبه 15 بهمن

مهلت پاياني انتخاب واحد تا ساعت ٢٤  (١٥ بهمن).
با عنايت به اينكه در ترم جاري، كنترل زمانبندي توسط سازمان مركزي انجام مي گردد، اين مهلت به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود.