*** تقویم آموزشی دانشگاه در نیمسال 2-97-96 ***

 

موضوع
شروع پایان
ثبت نام و انتخاب واحد 96/11/07  96/11/22 (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)
شروع کلاس ها 96/11/14

 97/03/24 (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)

حذف و اضافه 96/11/28 96/12/03 (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)
برگزاری امتحانات 97/03/27 97/04/07 (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان)