برنامه بازدبد از کارخانه ها و واحدهای تولیدی صنایع غذایی

بازدید از مجموعه های تولیدی صنایع غذایی مینو ، شرکت صنایع غذایی بیستون و شرکت صنایع غذایی اطلس روز سه شنبه مورخ 12/10/96  ساعت حرکت 8 صبح؛ استاد درس : سرکار خانم دکتر قاسمی افشار
ضروری است پیرو هماهنگی قبلی دانشجویان محترم 30 دقیقه قبل از حرکت در دانشگاه حضور بهم رسانند.