همایشهای دانشگاه آزاد هیدج


همایشهای واحد هیدج

ردیف عنوان دامنه همایش گروه تخصصی دبیر علمی دبیر اجرایی وضعیت تاریخ برگزاری
1 "بررسی عوامل و موانع توسعه فرهنگی" سایر  علوم انسانی   سیدعلی طالبی مجید عسگری برگزار شده  1388/7/30
2  "بررسی راهکارهای علمی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر هیدج"  سایر علوم انسانی  علیرضا مرسلی رضا هادیلو برگزار شده   1387/2/12