امور کلاس دانشگاه آزاد هیدج


اطلاعیه 13

کلاسهای جبرانی استاد وزیری (گروه معماری) روز دوشنبه 3 دی برگزار می گردد.


اطلاعیه 12

کلاس جبرانی دروس حقوق مدنی 7 و 8 روز دوشنبه استاد خانمحمدی مورخ 97/10/03 ساعت 8 الی 17 برگزار می گردد.


اطلاعیه 11

کلاسهای سه شنبه 97/09/27 استاد وزیری برگزار نمی گردد.


اطلاعیه 10

امتحان روخوانی قرآن کریم (برادران) استاد هادی لو روزهای یکشنبه تاریخ های 97/10/02 و 97/10/09 برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.


اطلاعیه 9

کلاسهای نوبت صبح حقوق مدنی 7 و 8 روز چهارشنبه مورخ  97/09/21 استاد خانمحمدی برگزار نمی گردد. جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.


اطلاعیه 8

کلاسهای روز دوشنبه و سه شنبه 5 و 6 آذر استاد جعفری برگزار نمی گردد.


اطلاعیه 7

کلاسهای روز سه شنبه 22 آبان استاد شعبانی برگزار نمی گردد.


اطلاعیه 6

کلاسهای روز دوشنبه 14 آبان استاد جعفری برگزار نمی گردد


اطلاعیه 5

کلاس روز چهارشنبه 9 آبان استاد آهنکار برگزار نمی شود و زمان برگزاری  جبرانی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.


اطلاعیه 4

کلاسهای هفته جاری استاد داوری برگزار نمی گردد و جبرانی آن روز جمعه 11 آبان تشکیل خواهد شد (تاریخ درج اطلاعیه : 97/08/02)


اطلاعیه 3

کلاسهای هفته جاری استاد جزءپیری برگزار نمی گردد. (تاریخ درج اطلاعیه 97/08/02)


اطلاعیه 2

کلاسهای هفته جاری استاد جعفری برگزار نمی گردد (تاریخ درج اطلاعیه : 97/07/17)


اطلاعیه 1

کلاسهای روزسه شنبه 97/07/10 استاد وزیری برگزار نمی گردد و جبرانی آن روز جمعه 97/07/13 برگزار خواهد شد.