باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد هیدج


شرایط و مزایای عضویت

    شرایط پذیرش عضویت
    
مزایای عضویت
   
تقاضای عضویت
  


چاپ مقاله در نشریه علمی ISI  توسط عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد هیدج

مقاله علمی آقای امیر یوسفلی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد هیدج با موفقیت در نشریه  “International Journal for light and Electron Optics” چاپ گردید. این نشریه دارای رتبه ISI با ضریب تاثیر 0.677 می باشد. مشخصات مقاله و مجله در سایت زیر قابل روئیت می باشد.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030402615003034